متلك زشت مجري و كارشناس شبكه ورزش به ليلا رجبي درباره غيرت اين ورزشكار;;;جناب مجري و شبكه وزين ورزش; جهت يادآوري، ليلا ايراني الاصل نيست ولي براي ايران ٧ مدال آسيايي آورده;

0 ۲۳ مرداد ۱۳۹۵