بعد از سپرى يك مسير طولانى بالاخره اسپرم (آقاى داماد) به تخمك (عروس خانوم) ميرسه و در نهايت يكى شدن اسپرم و تخمك (دو زوج خوشبخت) وحركت به سوى خونه بخت ( رحم)و تشكيل جنين

0 ۲۳ آذز ۱۳۹۵