پاسخ دکتر پیروز به یک شبهه درخصوص توانمندی موشکی ایران درثریاچرا روی موشکها علیه اسرائیل شعار می نویسید؟چرا توانمندی موشکی را علنی می کنید ومانور می دهید؟

0 ۱۵ آبان ۱۳۹۶