خانم چی کار میکنی؟; خودت چیکار میکنی که خلاف رانندگی میکنی؟; دیالوگی که بین افسر پلیس و خانمی بعد از تصادف رد و بدل می شود; پیدا کردن مقصر با شما

0 ۱۲ شهریور ۱۳۹۵