کاخ صدام در موصل که به مقر داعش تبدیل شده بود، در حملۀ هوایی نابود شد.

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵