فیلم افشای نامه عزل و نصب یک ساعته مدیر نفتی توسط رشیدپور در انتن شبکه سه که منجر به احضارش به دادگاه شد;عضویت در کانال :

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵