توانایی ربات‌ها در انجام کارهای روزمره به زودی از انسان‌ها نیز فراتر خواهد رفت.

0 ۰۹ شهریور ۱۳۹۵