به شهادت رساندن چند نفر توسط تك تيرنداز حرامزاده داعشي

0 ۱۶ دی ۱۳۹۵