مکانیزم های مختلف برای جمع آوری توپ تنیس، اگر در ایران به اندازه کافی زمین تنیس نداریم اما ضایعات میوه ی پادرختی که داریم.تعریف کاربری جدید از یک وسیله ;

0 ۱۴ دی ۱۳۹۵