ویدئو : پوتین پشت فرمان کامیون پل کریمه را افتتاح کردصرفا جهت اطلاع:

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷