اصفهان در سال ۱۳۳۵ خورشیدیتصاویری از چهار باغ، دروازه دولت، میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، مدرسه چهار باغ و دورنمایی از میدان نقش جهان از فراز بازار قیصریه... کانال اصفهانی ها

1 ۱۶ تیر ۱۳۹۷