مردمی نجس و حقیر که در زمین مقدس زندگی می کنند;؟ عربستانیه جواب میده ایرانی ها; ولی چراغ جواب صحیح سعودی روشن شد;آخ که چقدر حال داد; تا می تونید منتشرش کنید;ڪانال

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷