این وسیله پوشیدنی برای نجات جان شناگران و موج سواران از غرق شدن، ابزاری بسیار مناسب است;:

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷