جفت گيري كوالا بصورت فصلي در بهار و پاييز انجام ميشودكوالاها نسبت به ساير پستانداران كمترين ميزان شير دهي رو دارند كه همين عامل باعث ميشود زمان رشد نوزاد تا بيش از يك سال طول بكشد.

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷