جفت گيري كوالا بصورت فصلي در بهار و پاييز انجام ميشودكوالاها نسبت به ساير پستانداران كمترين ميزان شير دهي رو دارند كه همين عامل باعث ميشود زمان رشد نوزاد تا بيش از يك سال طول بكشد.

88 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷