رهبرانقلاب: بنده از آن آدمهای خشکی که بگویم ما شعر و هنر میخواهیم چکار کنیم، نیستم. معتقدم همه چيز باهم.سالگرد سفراستانی یزد✅ ,

0 ۱۴ دی ۱۳۹۵