بعد از پیروزی قاسم نوری زاده برابر حریف ازبک، برادر نوری زاده حریف او را زد و باعث تغییر رای داور و باخت قاسم نوری زاده شد

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۴