خودرو BMW اهدایی به مدال آوران روسیه مدال طلا: X6 نقره X5 و برنز X3این فقط بخشی از پاداش است که توسط مدودف اهدا شد»دبیر کل«

0 ۰۷ شهریور ۱۳۹۵