درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح که به ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل حمله کردند

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۶