ابوعلی‌سینا؛ در ایران حذف، در ترکیه مجسمه;از حداقل کارها برای نگهداشت مفاخرمان غافلیم

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷