وقتی یه خر اسیر خریت میشهعالیه فقط قیافه خرو ببین میگه عجب گیری کردم از دست اینا____________________________ بیا کانال دیسکو

0 ۰۸ شهریور ۱۳۹۵