شهروند تهرانی با بر تن کردن کفن فریاد میزند دیگر مسلمان نیست و به فرزندش اجازه نمازخواندن نمی دهد و چادر را از سرهمسرش کشید. | منطقه آزاد | منطقه فان ‏

0 ۲۲ آذز ۱۳۹۵