دوستیای به فدا جون و دلم جون ودلم سکانس کوچه مردها فردین و ایرج قادریاز جاودانه شدنشان كه بگذريم اينگونه رفاقت ها هم ، به خاطرات پيوست

3 ۲۸ دی ۱۳۹۵