سیاه‌خروس جنگلیاین پرنده زیبا برای جلب توجه جنس ماده با صدایی کلیک مانند در جنگل حرکت میکند.نوعی از آن در ایران نیز وجود دارد و محدود به ارتفاعات ارسباران است.

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷