کلیپ مدرسه دخترانه فلسطینکشوری که در رسانه میلی ورسانهای دیگر ما تصویر یک کشور مرده وبدبخت وجنگزده وکشتار شده در ذهن ما بوجود میاورند ولی شادیشون تو مدارسشان گویای چیزی دیگر است.⭕️ ⭕️

1 ۲۰ آذز ۱۳۹۵