بدانید امروز در فینال پیراهن چه کسانی را برتن و چه مربی در کنار خود دارید.. استقلال قهرمان میشه .. خدا میدونه که حقشه ..

0 ۰۹ خرداد ۱۳۹۵