قسمت جدید موزیکال دیرین دیرین: زباله‌های چرکیهنگام مسافرت، از خودمان خاطره باقی بگذاریم، نه آشغال و زباله; کانال اصفهانی ها

2 ۱۷ تیر ۱۳۹۷