از عــرش صدای ربــنــا می آیدآوای خـــوش خدا خدا می آیدفریاد که درهای بهشت باز کنیدمهمان خدا سوی خدا می آید

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷