دیرین دیرین این قسمت از یکی از اهنگ های ابی الهام گرفته شاید اینجوری بخرجمون برههنگام مسافرت، از خودمان خاطره باقی بگذاریم، نه آشغال و زباله

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷