ارزش آن را دارد که صدها بار دیده شود و برای صدها تن فرستاده شود;از بس زیباست که کاش در دوران ابتدایی برای فرزندان مان تدریس می شد;لمس کنید

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷