حرکت عجیب یک روحانی در مراسم معارفه مدیرعامل مس کرمان و تشویق حضار آقای توحیدی که مشاور مدیرعامل هم هست وقتی متوجه "خستگی" حاضرین در جلسه شده اونا رو به انجام این حرکات واداشته

1 ۱۶ تیر ۱۳۹۷