حضرر اصغر فرهادي در اولين اكران مردمي فيلم فروشنده در كورش/ اختصاصي.

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵