گرگی که به تنهایی گاومیش بایسون رو پای در میاره...کلیپ نکته دارهگرگ میدونه از کجا گاومیش رو زمین بزنه...به مابپیوندید

0 ۰۹ شهریور ۱۳۹۵