اگه تو اتوبوس یا متــــرو، صندلی خالی برای نشستن نبود، میتونید از ترفنـــــد این خانم استفاده کنید hannel ➣ ™

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷