اسم تيم استقلال بايد تو گينس ثبت بشه;اولين تيمي كه در طول تاريخ اسطورشون به يك تيم عربي رفته و با لباس عربا به خود كيسه گل زده;و جالبه هنوزم اسطورشون هست

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵