فیلم/ رهبرانقلاب: گاهی انحراف‌ها از زاويه خيلی ريز شروع مي‌شود، لكن وقتی ادامه پيدا مي‌كند از خط اصلی فاصله زياد مي‌شود.از آنهايی‌كه هرروز يک‌جور هستند، بايد پرهيز كرد.

0 ۱۳ دی ۱۳۹۵