اینستاگرام/ مردی بولیویایی که از پروازش از مادرید به جزایر قناری جا مانده بود، پیاده به دنبال هواپیما دوید;پلیس اسپانیا او را دستگیر کردهفارس پلاس

0 ۲۱ مرداد ۱۳۹۵