بر اثر گرمای شدیدِ خوزستان سیمهای برق دچار سوختگی شدن ;وحشتناکه خدا رحم کنه اتفاقی نیافته

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷