ببینید: همزمان با انفجار، خبرنگار تلویزیون ترکیه از نزدیک ورزشگاه در حال ارسال گزارش بود. قدرت انفجار به حدی بود که این برنامه را مختل کرد

0 ۲۰ آذز ۱۳۹۵