کاشان، بارش بی سابقه و شدید تگرگ اصفهانی ها

5 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷