کاشان، بارش بی سابقه و شدید تگرگ اصفهانی ها

6 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷