ببينيد| آن جوانی كه بعد از پيروزی، سجده شُكر به جا می‌آورد، يا فرياد بلندی با نام بزرگان دين از حنجره خارج ميكند...اين دارد معنويت و استقامت ملت را معرفی ميكند☑️

0 ۲۳ مرداد ۱۳۹۵