عبور سامانه موشکی اس۳۰۰ و سامانه های بومی قرارگاه پدافندهوایی خاتم در رژه روز ارتش

1 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷