سوريان بعد از باخت به حريف ژاپني از شدت ناراحتي و خستگی روی زمين خوابيده بود كه توسط بنا و كمك مربي به خارج سالن هدايت شد و هيحكدام صحبت نكردند.

0 ۲۴ مرداد ۱۳۹۵