وقتی شکارچی خودش شکار میشه پرنده ای که برای صید ماهی به آب زده فکرشو نمیکرد گرفتار ارواره های قدرتمند و برنده لاکپشت گوشت خوار بشه

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷