علت و ریشه یابی توهین های نژاد پرستانه، فارسی زبان ها در استادیوم ها به ترکان ایرانبو کلیپی سونوناجان باخین ، سونرا هرکیمه کی اوزون تورک بیلیر، گوندرین یاشاسین تورک،یاشاسین اینسانلیق

0 ۲۳ آذز ۱۳۹۵