فیلمی دیگر از شنیده شدن صدای شلیک سامانه پدافندی مستقر در دانشگاه تهران

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵