مجموعه 5رهنمودهای درسفر اربعینزمین؛بسرعت رو به فساد، پیش میرود;و هرثانیهظلمی بر ظلم دگر،تلنبار میگردد;امااربعین؛میقات دادخواهیِ اهل زمین است.✨ ✨

0 ۱۵ آبان ۱۳۹۶