علامه جعفری (متولد ١٩٢٣) با کانت (متوفی ١٨٠۴) و دکارت (متوفی ١۶۵٠) مکاتبه داشته. : |شما دقت کنید تعجب کردن مجری رو میتونید ببینیدبا کانت؟؟

511 ۲۸ فروردین ۱۳۹۷