گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: 5.9 محل وقوع: استان بوشهر - حوالی كاكي تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1397/01/30 11:04:47 طول جغرافیایی: 51.56 عرض جغرافیایی: 28.35 عمق زمین‌لرزه: 18 کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: 3 کیلومتری كاكي (بوشهر) 20 کیلومتری شنبه (بوشهر)…

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷