کامیونی که در یکی از بزرگراههای نیویورک پس از واژگونی، در آستانه سقوط از پل قرار گرفت.

0 ۱۲ خرداد ۱۳۹۵