صرفه جویی در مصرف آب برای شماها یک وظیفه منطقی انسانی شرعی و وطنی استاگه ما زمین رو با آب بشوریم مشکلی نیست»Javid«

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷